NAŠE HODNOTY / PRÁVNÍ ASPEKTY

Poučení spotřebitele

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany realitní společnosti REALITY Čechy a Morava, s.r.o., adresované všem potencionálním klientům (dále jen jako „Zájemce“), kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy v souvislosti s prodejem nemovitých věcí (na úseku realit) se zprostředkovatelem.

Realitní zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim Občanského zákoníku.

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

  • Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smouvy informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení a to např. inzerce, nabídky poptávajícím, příprava smluvní dokumentace, komunikace s úvěrující institucí apod.  V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

 

a) žádám o zahájení poskytování dalších služeb již během čtrnáctidenní lhůty

b) nežádám o zahájení poskytování dalších služeb již během čtrnáctidenní lhůty

 

V…………………………………………..dne……………………………                              ………………………………………………..

                                                                                                                             podpis Zájemce
 

 

 

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení:


Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

Adresát (zprostředkovatel): ...
se sídlem: ...
e-mail: ..., FAX: ...

Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. ...

Vaše jméno a příjmení: ...
Vaše adresa: ...
Datum: ...

Váš podpis:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


Zásady zpracování osobních údajů v realitní společnosti

REALITY Čechy a Morava, s.r.o.

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Zásady zpracování osobních údajů představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“).

Informace o správci osobních údajů:

Obchodní firma: REALITY Čechy a Morava, s. r. o.

IČO: 081 34 227

DIČ: CZ08134227

Sídlo: Janov 43, PSČ 569 55

Kontaktní adresa: náměstí Míru 126/56, Svitavy, PSČ 568 02

E-mail: info@realitycm.cz

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat zpět a poskytnout Vám informace, o které jste nás požádali, pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě, prodeje nebo pronájmu nemovitosti, pro zajištění činností souvisejících s prodejem, pronájmem či pořízením nemovitosti.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@realitycm.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný.

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas, jsou marketingové činnosti v rámci naší podnikatelské činnosti.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

Vaše jméno a příjmení, obchodní firma, telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány pouze:

smluvním advokátním kancelářím,

externí účetní firmě

zpracovateli, který poskytuje Zprostředkovateli serverové a webové služby – Poski real

se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být údaje poskytnuty i dalším subjektům

DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY V REALITNÍ SPOLEČNOSTI

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SMLOUVY

MIMO OBCHODNÍ PROSTORY

 

Realitní zprostředkovatel:

REALITY Čechy a Morava, s. r. o., IČ: 081 34 227, se sídlem Janov 43, PSČ 569 55, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka číslo 43762

tel.: 602882702, email: info@realitycm.cz,

korespondenční adresa: náměstí Míru 126/56, 568 02 Svitavy

           

zastoupená na základě Plné moci _____________________________________________tel.:______________

email:_______________________________

 

Zájemce:

Jméno a příjmení ___________________________________________________

trvale bytem _______________________________________________________

datum narození __________________________

 

Požadovaná služba (nehodící se škrtněte):

a)         zprostředkování prodeje / nájmu / podnájmu nemovitosti:

b)         zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ___________, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským/Městským soudem v ________________________ oddíl _________ vložka ________________, IČ:______________, se sídlem _______________________________, přičemž s tímto družstevním podílem je spojen nájem následujícího družstevního bytu:

Typ:____________________________________________

Město: __________________________________________

ulice: ___________________________________________

č.p./č.ev.: _____________, č. orient: __________________

k.ú.: ____________________________________________

katastrální úřad: ___________________________________

č. LV: _________________________

pozemek parc. č. ___________________________________________________________________ číslo jednotky: _____________________________________ velikost: ________________________         NP/PP: ______________________

 

Realitní zprostředkovatel tímto informuje Zájemce o následujících skutečnostech týkajících se zprostředkovatelské smlouvy:

 

  • Od uzavřené smlouvy o zprostředkování je Zájemce oprávněn písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce. Odstoupení od smlouvy prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným dopisem) musí být zasláno Realitnímu zprostředkovateli na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví tohoto sdělení, přičemž pro odstoupení Zájemce může, ale nemusí použít formulář uvedený níže. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od uzavřené smlouvy o zprostředkování, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Možnost odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy ve zmíněné lhůtě nebude mít Zájemce v případě, že výslovně požádá o zahájení plnění dle zprostředkovatelské smlouvy ještě před uplynutím výše uvedené lhůty pro odstoupení.
  • K ceně (provizi) dle zprostředkovatelské smlouvy bude připočtena DPH ve výši odpovídající platné právní úpravě, Realitní zprostředkovatel je plátcem DPH.
  • Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporů mezi Zájemcem a Realitním zprostředkovatelem, vyplývajících ze zprostředkovatelské smlouvy, jakož i k vyřizování stížností na jednání Realitního zprostředkovatele je Česká obchodní inspekce (Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; e-mail: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz);
  • Text tohoto Sdělení před uzavřením zprostředkovatelské smlouvy mimo obchodní prostory je Zájemci k dispozici na internetové adrese: www.realitycm.cz.

 

Zájemce podpisem potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením zprostředkovatelské smlouvy, jsou mu jasné a srozumitelné. Dále potvrzuje, že mu byl s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy předložen návrh zprostředkovatelské smlouvy, obsahující zejména označení služeb včetně jejich specifikace, cena služby nebo její výpočet, způsob platby a způsob plnění a další zákonem požadované údaje.

 

Realitní zprostředkovatel a Zájemce tímto souhlasí s tím, aby byl obsah tohoto sdělení po podpisu oběma stranami při uzavření zprostředkovatelské smlouvy přiložen ke zprostředkovatelské smlouvě jako její nedílná součást.

 

Podpis Zájemce:                                                        Podpis Realitního zprostředkovatele:

 

 

 

_____________________________________                 _____________________________________

 

V ________________ dne _______________                 V ________________ dne _______________     

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________________

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

- Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

 

*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.